อาคารสีเขียวเป็นกระบวนการที่ไม่สิ้นสุด เริ่มต้นด้วยการออกแบบอาคารของคุณ ตามด้วยการก่อสร้างโดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้ระบบทางเลือกมาช่วยในการประหยัดพลังงาน เมื่อการก่อสร้างและวางระบบเสร็จสิ้น ก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากระบบประหยัดพลังงาน

modern-city-in-green-plants-backgrounds-wallpapers2

ระบบอัตโนมัติช่วยคุณได้

     เทคโนโลยีอัตโนมัติ / Automation Technology สามารถทำให้คุณภาพและมาตรฐานของอาคารมีคุณภาพสูงตลอดระยะอายุของตัวอาคาร วัตถุประสงค์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของอาคารสีเขียวคือ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ และให้ความสะดวกสบายต่อสุขภาพของมนุษย์โดยวิธีการดังนี้:

  • เพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (พลังงาน, น้ำ, ฯลฯ )
  • การปกป้องสุขภาพของผู้คนและการจัดหาสภาพแวดล้อมที่ดีที่ส่งผลให้การทำงานมีคุณภาพและได้ผลผลิตสูง
  • ลดมลพิษ ลดของเสีย, และลดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม (อากาศ, น้ำ, ดิน, เสียง)

      มาตรฐานแห่งชาติ สำหรับการก่อสร้างอาคารสีเขียวที่มีอยู่ในหลายประเทศนั้น ยกตัวอย่างเช่น:
DGNB Zertifikat ในประเทศเยอรมัน, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ในประเทศอเมริกาและแคนนาดา, HQE (Haute Qualité Environnementale) ในประเทศฝรั่งเศส, BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) ในสหราชอาณาจักร, Minergy ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และมาตรฐานสากลที่อยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบโดย The International Organization of Standardization กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าISO 21931.

     ภูเก็ต เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิสเซส ใช้ เทคโนโลยีอัตโนมัติ / Automation Technology ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติเพียงผู้เดียวที่สามารถนำมาใช้ในการก่อสร้างอาคารสีเขียวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ต้นกำเนิดจากการใช้งานในอาคารอุตสาหกรรม และได้มีการปรับปรุงมาอย่างสมบูรณ์เพื่อบ้านพักอาศัยส่วนตัว

เครื่องมือ อุปกรณ์มากมาย รวมถึงเซ็นเซอร์ที่มีอยู่สำหรับการควบคุมตรวจสอบอาคารของคุณในด้านต่างๆ:

  • ด้านพลังงาน: ปริมาณการใช้ไฟฟ้า, การวัดระดับของเหลวในถังดีเซล, แผงเซลล์แสงอาทิตย์, พลังงานจากลม
  • ด้านทรัพยากรน้ำ: การวัดระดับถังน้ำฝน, การรดน้ำในสวน, การวัดคุณภาพของการผลิตน้ำดื่มหลังจากการกรองระบบ Reverse Osmosis, ปริมาณการใช้น้ำ, การตรวจสอบควบคุมการผลิตน้ำร้อน, ฯลฯ
  • ด้านสุขภาพ: เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น, เซ็นเซอร์วัดปริมาณก๊าซคาร์บอน CO2, การควบคุมแบบอัตโนมัติระบบเครื่องปรับอากาศ, ฯลฯ

ขั้นตอนแรก: การควบคุมดูแล

การเก็บข้อมูลจากตัวเซ็นเซอร์ จะไม่มีประโยชน์หากปราศจาก “ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของการใช้พลังงาน” ข้อมูลเชิงวิเคราะห์เหล่านี้ได้มาจากการเก็บเกี่ยวข้อมูลจากระบบอัตโนมัติเพื่อแสดงผลของค่าต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาวิเคราะห์ปรับปรุง แก้ไขการใช้พลังงานภายในบ้านและอาคาร

nueva_cafe_view_540x405
ตัวอย่างของ “ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของการใช้พลังงาน”

 

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของการใช้พลังงาน จะแสดงข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัดค่าต่างๆที่ติดตั้งภายในอาคารอัจฉริยะ ทั้งยังสามารถ เพิ่มการควบคุมแบบระยะไกลได้ด้วย ซึ่งข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของการใช้พลังงานเหล่านี้ จะทำให้อาคารของคุณปรับเปลี่ยนเป็น อาคารสีเขียว อย่างเต็มรูปแบบและเต็มประสิทธิภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของการใช้พลังงาน” อ่านเพิ่มเติมได้จาก “Dashboard, Supervision and Hypervision”.

Save

Save

Save

Save